Regulacje

REGULAMIN IMPREZY ORAZ REGULAMIN OBIEKTU

Nazwa imprezy: „24. Baszta Jazz Festival”

MIEJSCE IMPREZY: Rynek w Czchowie, DATA IMPREZY: 7-8-9 lipca 2023 r.

 

1.    Organizatorem imprezy 24. Baszta Jazz Festival w dniu 8.07.2023 r. jest  Burmistrz Czchowa oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie.

 1. Właścicielem obiektu jest Urząd Miejski w Czchowie.
 2. Wstęp na obiekt jest wolny.
 3. Obiekt służy do przeprowadzania imprez rekreacyjnych, artystycznych i widowiskowych.
 4. Korzystanie z obiektu dozwolone jest dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu obiektu i imprezy oraz zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.
 5. Handel dozwolony jest w wyznaczonych miejscach, wyłącznie za zgodą właściciela obiektu lub organizatora imprezy.
 6. Zakaz  wstępu  na  obiekt  (teren)  dotyczy:
 7. osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
 8. osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki,
 9. osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku  podejrzenia, iż próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty),
 10. małoletnich, bez opieki dorosłych opiekunów.
 11. Z obiektu – terenu zostaną  usunięte  osoby, które:
 12. zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
 13. pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
 14. Osoby  obecne  na  obiekcie  zobowiązane  są  stosować  się  do  poleceń  porządkowych  organizatora  i służb  porządkowych. 
 15. W  przypadku  stawiania  oporu  służbom  porządkowym  wyżej wymienione  osoby  zostaną  bezzwłocznie przekazane  Policji.
 16. Za  małoletnich  odpowiedzialność  ponoszą  ich  opiekunowie,  bądź  rodzice.
 17. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest  równoznaczny z  udzieleniem  zgody  na  nieodpłatne  fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego  rodzaju zapisu jego osoby, w związku  z  imprezą  oraz  transmitowanie, rozpowszechnianie  lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem  przedstawiającym  imprezę.
 18. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie występów estradowych, może przekroczyć dopuszczalne warunki  prawnie  określone – tabela nr 1  Rozporządzenia Ministra Środowiska z  dn. 14.06.2007 r.  w sprawie dopuszczalnych  poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
 1. Zabrania się ponadto wnoszenia na obiekt  butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału i szkła.
 2. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na obiekt.
 3. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 4. Zabronione jest demolowanie urządzeń i wyposażenia obiektu.
 5. Każdy kto przebywa na obiekcie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził, ani nie zagrażał innym.
 6. Każdy kto przebywa na obiekcie zobowiązany jest do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu.
 7. Ze względów bezpieczeństwa, widzowie zobowiązani są do dostosowania się zaleceniom służb porządkowych – ochrony oraz prowadzącego imprezę.
 8. W razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa na obiekcie należy niezwłocznie powiadomić osoby funkcyjne będące na obiekcie oraz stosować się do nakazów i poleceń służb ratowniczych i porządkowych – ochrony.
 9. Za nie przestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna.

                ORGANIZATORZY

Skip to content